Algemene voorwaarden

van @lette Holman Fotografie.


1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan

wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op

één lijn kunnen worden gesteld.

De fotograaf = @lette Holman Fotografie: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en

mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn

afgeweken.

 

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt @lette Holman Fotografie

eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met

de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

 

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien @lette Holman Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde

termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%

verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht

daaronder begrepen, dan komen alle kosten die @lette Holman Fotografie ter verkrijging van

voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is

toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van @lette Holman Fotografie nog niet

heeft voldaan.

 

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval

binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan

@lette Holman Fotografie te worden medegedeeld. @lette Holman Fotografie heeft het recht binnen redelijke

termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige

schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

6. Opdracht

6.1 @lette Holman Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet

uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen

voor rekening van de Wederpartij en zullen door @lette Holman Fotografie slechts worden

uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is

ondertekend en aan @lette Holman Fotografie is geretourneerd.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op

welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft @lette Holman Fotografie recht op de

overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele

opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de

vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij @lette Holman Fotografie.

 

 

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij

wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een

licentie zoals die naar aard en omvang door @lette Holman Fotografie is omschreven in de offerte

en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze

nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten

behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de

overeenkomst conform het begrip van @lette Holman Fotografie, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen

en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven

exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke

toestemming van @lette Holman Fotografie.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.

 

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt

beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van @lette Holman Fotografie.

9.2 Bij inbreuk komt @lette Holman Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste

driemaal de door @lette Holman Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een

dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige

geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en

indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van @lette Holman Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te

worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te

worden opgenomen.

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een

Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van @lette Holman Fotografie conform

artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan @lette Holman Fotografie toekomende

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op

naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%

van de door @lette Holman Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op

vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten).

 

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 @lette Holman Fotografie is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde

Licentie te verlenen.

11.2 @lette Holman Fotografie is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van

derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van @lette Holman Fotografie.

11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het

factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,

tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4 Indien derden jegens @lette Holman Fotografie en/of Wederpartij een vordering

aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de

Wederpartij en @lette Holman Fotografie in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer

voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

12. Faillissement/surseance

Zowel @lette Holman Fotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk

te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

In geval van faillissement van de Wederpartij heeft @lette Holman Fotografie het recht de verstrekte

licentie te beëindigen.

 

 

13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden

beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene

Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen @lette Holman Fotografie en de Wederpartij, zal

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

@lette Holman Fotografie

Zuiderstraat 25

8356 DZ Blokzijl

Nederland


©Alette Holman Fotografie december 2021-2023